Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Redogöra för verksamhetens processer i redovisningsplanen

Processer är återkommande arbetsflöden. En process består av en kedja aktiviteter som genomförs när exempelvis ett ärende handläggs, en person anställs eller ett beslut fattas. Processen har en väl definierad start- och slutpunkt och riktar sig alltid till en mottagare, som kan vara extern eller intern.

Redovisningsplanens syfte är att ge en översiktlig bild av hur myndighetens information uppstår och ska kunna förstås av utomstående. Planen ska inte vara alltför detaljerad eftersom den då kräver mycket underhåll och kommer att behöva uppdateras ofta.


Exempel på en process på en översiktlig nivå:

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd

2.1 Ekonomi

2.1.1 Hantera löpande redovisning


Exempel på en process på en alltför för detaljerad nivå:

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Verksamhetsstöd

2.1 Ekonomi

2.1.1 Hantera kundfakturor2.1.2 Hantera leverantörsfakturor


Många myndigheter har redan, helt eller till en del, definierat sina processer. Utgå från dessa när ni tar fram redovisningsplanen.

 

Processerna ska namnges så att det är möjligt att klassificera och söka information med hjälp av processnamnen. Processerna namnges med aktiva verb.