Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Standardredovisningsplanen Region Stockholm

Standardredovisningsplanen beskriver verksamheten inom Region Stockholm och ligger till grund för redovisningsplanen. Strukturen är hierarkisk. Det innebär att processgrupperna (kolumn 2) ingår i verksamhetsområdena (kolumn 1).

Standardredovisningsplan Region Stockholm LA 2019-0189

Verksamhetsområde

Processgrupp                                                                      

Styrning och ledning
0.Politisk styrning0.1 Strategisk ledning, planering och uppföljning

0.2 Demokrati och samverkan

Styrning och ledning
1.Verksamhetsstyrning

Alla processgrupper under 1. Verksamhetsstyrning är obligatoriska i redovisningsplanen. Om en processgrupp inte är aktuell hos myndigheten, anges "Används ej" vid processgruppen. 


1.1 Strategisk ledning, planering och uppföljning

1.2 Organisation och bemanning

1.3 Granskning och revision

1.4 Demokrati och samverkan

2.Verksamhetsstöd

Alla processgrupper under 2. Verksamhetsstöd är obligatoriska i redovisningsplanen. Om en processgrupp inte är aktuell hos myndigheten, anges "Används ej" vid processgruppen.


2.1 Ekonomi

2.2 Forskning och utbildning

2.3 Försörjningstjänster

2.4 Informationshantering

2.5 Investeringar och anläggningar

2.6 IT

2.7 Juridik

2.8 Kommunikation

2.9 Miljö

2.10 Personal

2.11 Social hållbarhet

2.12 Säkerhet och krisberedskap

2.13 Upphandling

3-6 Kärnverksamheter


Kärnverksamhet
Hälso- och sjukvård

Kärnverksamheter används i de fall myndigheten bedriver sådan verksamhet. Numreras från 3 och uppåt.

Kärnverksamhet Kollektivtrafik


Kärnverksamhet
Kultur


Kärnverksamhet Regionalplanering


 

Standardredovisningsplanens verksamhetsområden delas in i:

Politisk styrning (o),
Styrning och ledning (1),
Verksamhetsstöd (2) och
Kärnverksamheter utifrån regionens uppdrag: Hälso- och sjukvård, Kollektivtrafik, Kultur och Regional planering (3, 4, 5 och så vidare).


Verksamhetsområde Politisk styrning används endast av förvaltningar som har en politisk nämnd. Områdena Styrning och ledning samt Verksamhetsstöd finns hos samtliga myndigheter, och ska därför alltid ingå i redovisningsplanen. Kärnverksamheterna används endast om de ingår i myndighetens uppdrag.


Exempel 1

Danderyds sjukhus kärnverksamhet är hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård får därmed siffran 3 i sjukhusets redovisningsplan.


Exempel 2

Trafikförvaltningens kärnverksamhet är att bedriva kollektivtrafik. Kollektivtrafik får därmed siffran 3 i Trafikförvaltningens redovisningsplan.


Standardstrukturens kolumn verksamhetsområde

 

Det finns myndigheter inom Region Stockholm vars kärnverksamhet är att vara stödjande för hela regionen i vissa frågor, exempelvis fastigheter, kommunikation och personal. Det innebär att de myndigheterna inte kommer att använda något av kärnverksamhetsområdena i sin redovisningsplan. Då ingår den myndighetens kärnprocesser i verksamhetsområde 2, Verksamhetsstöd. Det beror på att Standardredovisningsplanen är skapad för att vara gemensam för hela regionen. Verksamhetsstöd och kärnverksamheter är därför definierade utifrån vad som är stödjande och kärnverksamhet för regionen och inte utifrån en enskild myndighet.

 

Exempel

Regionledningskontoret har kommunikation som en av sina kärnverksamheter. De processer som ingår hamnar under processgruppen 2.8 Kommunikation.

 

Exempel Om en kärnverksamhet saknas bland kärnverksamhetsområdena


Processgrupper Standardredovisningsplanen Region Stockholm

De processgrupper som ingår i Standardredovisningsplanen är obligatoriska. Det betyder att processgrupperna ska finnas med i redovisningsplanen även om myndigheten inte har några processer inom processgruppen. Anledningen till detta är att numreringen på processgrupperna ska vara densamma inom hela regionen. Processgruppen ska finnas i redovisningsplanen, men markerad med texten ”Används ej”.


Exempel


Exempel Processgrupp som inte finns i verksamhet