Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Uppdragsforskning

Med uppdragsforskning menas när en extern part (till exempel ett enskilt företag) har i uppdrag av Region Stockholm att utföra en forskningsuppgift. Oavsett forskningens form så är det viktigt att i avtal noga reglera vad som gäller för uppdraget. I avtalet ska också framgå vem som har äganderätt till respektive förfoganderätt över resultatet.

Ingen extern part har rätt att hindra Region Stockholm från att följa gällande regelverk, till exempel vad gäller allmänhetens rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar. Enligt lag kan forskningshuvudmannen inte överlåta allmänna handlingar för arkivering till en uppdragsgivare som är verksam inom den privata sektorn. Uppdragsgivaren kan då endast få kopior av handlingarna. I vilken utsträckning, och om, uppdragsgivaren delges handlingarna digitalt eller på papper ska regleras genom avtal när en ny forskningsverksamhet startas.

 

Handlingar som uppstår inom uppdragsforskning kan i vissa fall ha längre gallringsfrister än vanligt.

Projekthandlingar

Om forskningen bedrivs som ett projekt ska man också ta hänsyn till de föreskrifter som finns om hantering av projektinformation, se även avsnittet om Dokumentation och information i EU-projekt.

Senast uppdaterad den