Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Rådgivning och stöd

Verksamheter inom Region Stockholm erbjuds råd och stöd i syfte att skapa förutsättningar för att upprätthålla en god dokument- och informationshantering samt arkivvård.

Vi erbjuder regionens verksamheter rådgivning och stöd i frågor som rör:


• diarieföring och registrering

• dokument- och informationshantering

• arkivvård

• därtill relaterade frågor om offentlighet och sekretess.


Regionarkivets rådgivning riktar sig till myndigheternas arkivfunktion, dvs. arkivarie, arkivansvarige och arkivredogörare. Har du frågor om informationshantering eller arkivvård ska du i första hand vända dig till dem. Vid behov tar de sedan kontakt med oss.


Varje verksamhet inom regionen har en utsedd tillsynsarkivarie som fungerar som verksamhetens kontaktperson på Regionarkivet.


Hos Regionarkivet finns även en leveransfunktion som erbjuder råd och stöd till verksamheter vid leveransärenden. Har du frågor som rör leveranser kontaktar du leveransfunktionen.


Rådgivningen är kostnadsfri.

Senast uppdaterad den