Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Måste allt gallras nu?

Nej. Den behandling av personuppgifter som utförs för att uppfylla de krav som ställs i arkivförfattningarna sker för arkivändamål av allmänt intresse. Personuppgifterna kan därför bevaras.

I de fall uppgifterna omfattas av befintliga gallringsbeslut ska gallringen verkställas när fristen löpt ut.

Inom Region Stockholm finns idag flera generella bevarande- och gallringsplaner som alla förvaltningar, bolag och stiftelser kan tillämpa. I de fall det saknas ett gallringsbeslut för någon handlings/informationstyp eller ett system som innehåller personuppgifter måste myndigheten som vill gallra inkomma med en gallringsframställan där arkivmyndigheten tillstyrker gallringen.