Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Arkivlokaler

En arkivlokal är en lokal där arkivhandlingar/information ska förvaras. Det ställs därför speciella krav på lokalen eftersom den ska skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp samt obehörig åtkomst (arkivlagen 6 §).

Det är varje myndighets ansvar att förvara, vårda och bevara den egna myndighetens handlingar/information, både analoga och digitala. Myndigheten ska se till att de arkivlokaler de använder är utformade enligt regionarkivets krav. Innan en ny arkivlokal tas i bruk, vid till exempel om- eller nybyggnation samt vid hyra av lokal, är myndigheten skyldig att samråda med regionarkivet. Även de handlingar/den information som myndigheten förvarar på servrar i datahallar ska skyddas från vatten, fukt, brand, skadegörelse och obehörig åtkomst.


Bestämmelser om utformningen av arkivlokaler finns angivna i Region Stockholms Riktlinje för informationshantering och arkiv. Riktlinjen följer Riksarkivets författning om arkivlokaler, RA-FS 2013:4 Länk till annan webbplats..


Vid byggnation/inredning är det inte bara viktigt att tänka på arkivlokalens placering i byggnaden utan även på dess geografiska läge. Det inte att rekommendera att lokalen exempelvis placeras i närheten av vattendrag eller vid brandfarlig verksamhet.