Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Bevara och gallra

De generella bevarande- och gallringsplanerna reglerar vilka av Region Stockholms allmänna handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras. Regionarkivet har ansvar för planerna och de uppdateras kontinuerligt i samarbete med representanter från olika verksamheter. I vägledningen finns mer information om hur information och handlingar ska gallras.

Beslut om bevarande och gallring för Region Stockholm

Frågor och svar om bevarande- och gallringsplaner

Hur använder jag bevarande- och gallringsplanerna?

I planerna finns bevarande- och gallringsbeslut för de allmänna handlingar som förekommer inom regionen. Om en handling kan gallras anges en gallringsfrist i planen, exempelvis 10 år eller vid inaktualitet. När gallringsfristen löpt ut kan gallringen genomföras utan ytterligare beslut eller andra åtgärder.

Gäller bevarande- och gallringsplanerna även för digital information?

De flesta av planerna är medieoberoende. Det innebär att samma gallringsregler gäller oavsett om handlingen är digital (t.ex. ett digitalt dokument eller en sammanställning ur en databas) eller analog (t.ex. ett pappersdokument eller en mikrofilm). Om bevarande- och gallringsplanen är medieoberoende eller inte anges i planens inledningstext.

Om handlingen/informationen inte finns i en generell bevarande- och gallringsplan?

Ibland finns behov av att gallra handlingar som är unika för en viss myndighet. Då kan man upprätta verksamhetsspecifika bevarande- och gallringsplaner eller enskilda gallringsbeslut efter samråd med Regionarkivet. Dessa kan innehålla undantag från de generella bevarande- och gallringsplanerna. Om det finns verksamhetsspecifika planer ska dessa alltid tillämpas i första hand.

Senast uppdaterad den