Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Registratorns uppdrag

Registratorn ansvarar för ärendeflödet samt registrering av allmänna handlingar. Registratorn har en nyckelroll vad gäller myndighetens informationshantering och ska hålla sig informerad och uppdaterad inom dokumenthanteringsfrågor. I ansvarsområdet ingår även att se till att rutiner hos myndigheten inte försvårar allmänhetens rätt till insyn.

  • Hos de myndigheter som har ett diarium är registratorn den som registrerar ärendet och alla handlingar i ett ärende, samt avslutar ärendet.

 

  • Hos de myndigheter som har ett ärendehanteringssystem är det vanligt att registratorn registrerar och avslutar ärendena och att handläggaren själv registrerar de handlingar som tillkommer i ärendet. I detta fall ska myndigheten ha en instruktion för hur registreringen av handlingar ska utföras.

 

  • I de fall myndigheten registrerar allmänna handlingar i andra system än diariet/ärendehanteringsystemet, till exempel i ett rekryterings-, ekonomi- eller avvikelsehanteringssystem, ska registratorn informeras om detta. Registratorn ska även meddelas vem som ansvarar för hanteringen.

 

Diariet/ärendehanteringssystemet är en informationsresurs som myndigheten ska hålla uppdaterad.