Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Samråd, ändringar och versionshantering

När VIR har införts hos myndigheten får redovisningsplanen och hanteringsanvisningarna version 1.0.

Redovisningsplanens två översta nivåer, verksamhetsområde och processgrupp, får inte ändras eller tas bort. De är gemensamt definierade för regionen och får endast ändras om Standardredovisningsplanen Region Stockholm ändras.

Om myndigheten börjar använda sig av en ny processgrupp ska myndigheten samråda med Regionarkivet. Under verksamhetsområdena 0. Styra politiskt, 1. Styra och leda verksamheten samt 2. Stödja verksamheten kan myndigheterna endast välja att använda sig av de processgrupper som finns i Standardredovisningsplan Region Stockholm.

Myndigheterna får däremot välja egna processgrupper till de kärnverksamheter som finns i Standardredovisningsplan Region Stockholm. Om myndigheten börjar använda sig av en ny processgrupp blir det en ny version av redovisningsplanen och hanteringsanvisningarna, till exempel från 1.0 till 2.0. Nya versioner ska bevaras.

Lägga till eller avsluta processgrupper

Om en myndighet exempelvis får ett nytt uppdrag ska den nya processgruppen eller processgrupperna synas i redovisningsplanen. Tidpunkt för när processgruppen eller processgrupperna togs i bruk ska anges. Motsvarande gäller även när uppdrag försvinner hos en myndighet och processgruppen eller processgrupperna inte längre används.


Exempel

Version 1.0 (processgrupp 2.2 Bedriva forskning och utbildning används ej)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Stödja verksamheten

2.1 Hantera ekonomi

2.1.1 Hantera löpande redovisning


2.2 Bedriva forskning och utbildning

Används ej2.3 Tillhandahålla försörjningstjänster

2.3 1 Hantera inköp

 

Version 1.0, ändring 1 (myndigheten får ett nytt uppdrag och ska börja använda en processgrupp, Forskning och utbildning, som tidigare inte använts)

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Process

2. Stödja verksamheten

2.1 Hantera ekonomi

2.1.1 Hantera löpande redovisning


2.2 Bedriva forskning och utbildning

Påbörjad 20xx-xx-xx

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor och näringsliv
2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning


2.3 Tillhandahålla försörjningstjänster

2.3 1 Hantera inköp

Lägga till eller avsluta processer

När förändringar på myndigheten leder till att nya processer läggs till eller avslutas behöver redovisningsplanen med tillhörande hanteringsanvisningar uppdateras. Det ska framgå vilka processer som har avslutats eller lagts till, exempelvis om en process har övertagits av en annan förvaltning eller uppgått i en annan process, samt vid vilken tidpunkt detta skett.


Om nya processer läggs till i planen behövs inget samråd med Regionarkivet. Myndigheten kan om så önskas ändra en gällande version från till exempel 1.0 till 1.1 för att visa att en process har lagts till.


Observera att två processer inte kan ha samma nummer inom en och samma redovisningsplan oavsett om processen är i bruk eller inte. En sifferbeteckning på en avslutad process får därför inte återanvändas till en ny process. En ny process hamnar längst ner i ”sin” processgrupp och får därmed det högsta redovisningsnumret.


När processer/delprocesser avslutas ska följande uppgifter anges:

  • Tidpunkt för avslut
  • Om den avslutade processen/delprocessen har ett nära samband med en ny process/delprocess ska de relateras till varandra


När nya processer/delprocesser tillkommer ska följande uppgifter anges:

  • Sifferbeteckning
  • Processnamn
  • Tidpunkt när den tas i bruk
  • Om den nya processen/delprocessen har ett nära samband med en process/delprocess som avslutats ska de relateras till varandra, se exempel nedan:


Exempel Version 1.0

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Stödja verksamheten

2.2 Bedriva forskning och utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning


Version 1.0, ändring 1 (avslutad process och övertagen av en annan myndighet)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Stödja verksamheten

2.2 Bedriva forskning och utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning

Processen avslutad

20xx-xx-xx20xx-xx-xx och övergått till myndigheten x
Version 1.0, ändring 2 (Avslutad process som inte övertas av en annan myndighet samt en tillagd/ny process)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Stödja verksamheten

2.2 Bedriva forskning och utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning

Processen avslutad

20xx-xx-xx2.2.4 Samverka med näringsliv

Processen påbörjad

20xx-xx-xx

Processer som slås ihop

Hänvisningar ska göras mellan avslutade och nya processer/delprocesser om de helt eller delvis ersätter varandra (till exempel om en process upphör och övergår till en annan myndighet).


Exempel

Version 1.0

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Stödja verksamheten


2.2 Bedriva forskning och

utbildning

2.2.1 Samverka med universitet/högskolor
2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning2.2.4 Samverka med näringsliv


Version 1.0, ändring 1 (två processer slås ihop hos en myndighet)

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

2. Stödja verksamheten
2.2 Bedriva forskning och utbildning2.2.1 Samverka med universitet/högskolor och näringsliv

Tidigare processnamn Samverka med universitet/högskolor2.2.2 Bedriva utbildning2.2.3 Bedriva pedagogisk forskning2.2.4 Samverka med näringsliv

Processen har avslutats och uppgått i process 2.2.1, 20xx-xx-xx


Ändringar i systemförteckning och arkivbeskrivning

Systemförteckning och arkivbeskrivning behöver inte versionshanteras men dokumentens datum ändras alltid i samband med uppdateringar (till exempel i samband införande av nya system eller förändringar i myndighetens organisation).