Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Ärendehantering

Ett ärende kan bestå av en handling eller en mängd handlingar/information. Livslängden för ärendet kan vara kort, eller pågå under flera år.

Ett ärende skapas exempelvis om:

  • en handling inkommer som innebär att verksamheten behöver vidta vissa åtgärder
  • verksamheten initierar ett ärende eller får i uppdrag av en nämnd/styrelse att utföra en viss uppgift.


I ett ärende knyts alla handlingar av betydelse samman i och med att de registreras. Ärendet får då en rubrik (ärendemening) som beskriver vad det gäller. Varje gång något nytt inträffar i ärendet registreras det som en ny händelse. En händelse inträffar när en ny handling kommer in, skickas ut eller upprättas. En händelse kan också bestå av en tjänsteanteckning som upprättas därför att nya sakuppgifter inkommer till exempel via telefon.

Enligt offentlighet- och sekretesslagen ska dessa obligatoriska uppgifter registreras: 

  1. datum när handlingen kom in eller upprättades
  2. diarienummer eller någon annan beteckning som handlingen får vid registreringen
  3. avsändare eller mottagare
  4. i korthet vad handlingen rör.

 

Om det inte finns möjlighet att dölja sekretessbelagda uppgifter i registret när man
visar det för allmänheten så kan uppgift 3 och 4 utelämnas vid registrering av ärenden där sekretess förekommer.