Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Samråd om arkivlokaler

Innan en ny arkivlokal tas i bruk, till exempel vid flytt, ny- eller ombyggnation eller hyra av en arkivlokal, ska Regionarkivet kontaktas för samråd. Det bör ske innan arbetet påbörjas och i så god tid att eventuella synpunkter på förslaget kan beaktas.

När en begäran om samråd skickas in ska mallen Begäran om samråd allmän, användas. Begäran ska innehålla en redovisning av arkivlokalens utformning enligt Regionarkivets krav.

Detta ska bifogas med begäran:

  • Byggnadsritningar för det aktuella våningsplanet (även gällande el, vatten och ventilation).


  • Byggnadsritningar för våningsplanen ovanför och under den tänkta lokalen (även gällande el, vatten och ventilation).


  • Så kallade rumskort för de/den nya lokalen/lokalerna.


  • Ritning som visar var närmaste brandsläckare finns alternativt en beskrivning av en fast monterad brandsläckningsanordning inne i arkivet.


Om dispens önskas för avsteg från något av Regionarkivets krav, t ex. på grund av att byggnaden till exempel är kulturminnesmärkt behöver kompenserande åtgärder oftast vidtas för att samrådsärendet ska kunna tillstyrkas. Rådgör tidigt med Regionarkivet.