Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

VIR är Region Stockholms modell för att redovisa handlingar/information och arkiv. Alla myndigheter inom regionen är skyldiga att redovisa och beskriva sin information i en informationsredovisning.

Vad är VIR?

I VIR redovisas handlingar/information i de processer där de har uppkommit. Redovisningen beskriver informationens hela livscykel, från det att den skapas till dess att den tas om hand för arkivering eller gallras.

VIR består av:

  • Redovisningsplan
  • Hanteringsanvisningar
  • Systemförteckning
  • Arkivbeskrivning
  • Arkivförteckning

Varför ska informationen redovisas?

Alla myndigheter är enligt offentlighets- och sekretesslagen (4 kap §2) samt arkivlagen (§6) skyldiga att redovisa och beskriva sin information och arkiv. Informationen ska redovisas för att den ska kunna återsökas och förstås utifrån sitt sammanhang. Informationen är en resurs som ska kunna användas av regionens anställda, medborgare, näringsliv och forskning.