Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Vad är allmänt intresse?

Den verksamhet som bedrivs hos en kommunal myndighet, inom ramen för sin befogenhet, är av allmänt intresse. Detta avser både obligatoriska uppgifter som kommuner och regioner ska utföra samt eventuella frivilliga åtaganden.

Enligt bestämmelser i GDPR är behandling av personuppgifter tillåten om behandlingen är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uppgiften eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning måste grundas på EU-rätt eller svensk rätt.

Arkivändamål av allmänt intresse definieras inte i dataskyddsförordningen, men det kan sägas motsvara personuppgiftslagens begrepp ”historiska ändamål”.