Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen inom hela EU samt svenska tillämpningsregler som bestämmer hur myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur Regionarkivet behandlar dina personuppgifter och om hur du kommer i kontakt med oss.

Varför behandlar Regionarkivet personuppgifter?

Regionarkivet behandlar många olika sorters personuppgifter i vår verksamhet. Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för vissa särskilt angivna ändamål (rättsliga grunder). Den huvudsakliga rättsliga grunden för Regionarkivets personuppgiftsbehandling finns i arkiv- och offentlighetslagstiftningen.


Det är nödvändigt för Regionarkivet att behandla personuppgifter för att:


  • fullgöra rättsliga förpliktelser, dvs. utifrån det som är bestämt i lag och förordning
  • utföra uppgifter av allmänt intresse, vilket innebär att utföra det uppdrag som Regionarkivet har
  • det är ett led i vår myndighetsutövning, t.ex. lämna ut allmänna handlingar


Här kan du läsa mer om personuppgifter och behandling av dessa inom Region Stockholm Länk till annan webbplats..

Så behandlar Regionarkivet personuppgifter vid utlämnande av allmänna handlingar

När du begär ut allmänna handlingar från Regionarkivet behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna kommunicera med dig och handlägga din beställning. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer och kontaktuppgifter i form av adress/e-postadress och telefonnummer.


För att kunna hitta i våra arkiv kan vi även behöva uppgifter om till exempel din hälsa när det gäller beställningar om patientjournaler. I de fall en annan part, t.ex. en anhörig, en vårdgivare eller ett försäkringsbolag beställer handlingar behöver vi behandla personuppgifter om den som har kontaktat oss.


De personuppgifter om dig som vi behandlar delas endast med medarbetare vid Regionarkivet som behöver uppgifterna för att kunna handlägga din beställning.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Regionarkivet är en landstingskommunal myndighet, vilket innebär att vi bland annat lyder under arkivlagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Huvudregeln är, enligt regelverket, att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring enbart verkställs med ett gallringsbeslut eller om det är reglerat i en lag. Dina uppgifter kommer därmed att hanteras enligt gällande bevarande- och gallringsregler för Region Stockholm. Har du frågor kring detta, kontakta Regionarkivet, registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se.


Dataskyddsförordningen säger att personuppgifter inte får sparas längre än nödvändigt, men det finns ett undantag som tillåter myndigheter att behandla personuppgifter i allmänna handlingar för arkivändamål av allmänt intresse. Behandling för arkivändamål av allmänt intresse innebär att personuppgifterna arkiveras och sparas.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig för Regionarkivet är kulturnämnden vid Region Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se.


Du når Regionarkivets dataskyddsombud Cecilia Lundin via e-postadress registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad den