Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Offentlighet och sekretess

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, eller annan lagstiftning som den hänvisar till, kan allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar begränsas.

Offentlighet

Tryckfrihetsförordningen anger de principiella gränserna för vad som är offentligt. Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter har sin information strukturerad, sökbar och lätt tillgänglig.

Sekretess

Med sekretess menas ett förbud mot att på något sätt röja en uppgift. Det spelar inte någon roll om den som lämnar ut uppgiften inte längre är anställd. Har man en gång varit anställd vid en myndighet gäller tystnadsplikten och därmed även sekretessen.


Sekretess finns för att skydda uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden, och kan omfatta allt från bostadsadress till uppgift om diagnos. Inom regionen kan även andra former av sekretess förekomma, som till exempel affärssekretess, sekretess vid upphandling och sekretess till skydd för växt- och djurart.