Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Samtycke, förbehåll och förordnande

Samtycke

En enskild kan lämna sitt samtycke till att andra personer får ta del av sekretessbelagda uppgifter om honom eller henne.

Förbehåll

Genom att underteckna ett förbehåll kan enskilda personer få ta del av sekretessbelagda uppgifter för exempelvis forskning. Förbehållet ska vara utformat så att den enskilde förbinder sig att:

 

  • iaktta gällande sekretess
  • presentera resultatet av forskningen så att det inte är möjligt att identifiera
    enskilda personer
  • förstöra kopior, avskrifter eller liknande när forskningen är avslutad.

 

Forskning som avser människor och biologiskt material regleras genom lagen om etikprövning (2003:460) och får endast genomföras om den har godkänts av en etikprövningsnämnd eller om forskningsobjektet har lämnat sitt skriftliga samtycke.

 

Myndigheter inom Region Stockholm ska alltid begära att få en kopia av etikprövningsbeslutet och underlaget innan eventuellt utlämnande.

God man och förvaltare

En god man eller förvaltare kan ha ett förordnande om att ”sörja för person”, ”bevaka en persons rätt” eller ”förvalta dess egendom”, se föräldrabalken 11-12 kap Länk till annan webbplats. och information från överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är skriven. Den gode mannens eller förvaltarens rätt att ta del av huvudmannens personliga uppgifter skiljer sig åt beroende på vilken typ av förordnande det är. Före utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till god man eller förvaltare är det därför mycket viktigt att ta reda på gällande bestämmelser.