Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Regionarkivets krav för arkivlokaler

Följande krav behöver uppfyllas för att samrådsärenden gällande arkivlokaler ska kunna tillstyrkas:

1.

Endast arkivhandlingar/information får förvaras i arkivlokalen.

2.

Stommen ska klara last från arkivhandlingar, hyllsystem och förvaringsskåp.

3.


Fönster bör undvikas av orsaker knutna till värmeinstrålning, ljusinsläpp och inbrottsrisk. Om fönster förekommer kontakta regionarkivet för vidare instruktioner.

4.




Arkivlokalen ska utgöra en egen brandcell. Lägsta brandtekniska klass för en arkivlokal (inklusive dörr) är Boverkets beteckningar REI eller EI 120. Detta innebär att lokalen vid brand i angränsande utrymme ska ge skydd under minst 120 minuter mot skadlig upphettning, rök, öppen låga och genombränning.

5.


I eller i anslutning till arkivlokalen ska det finnas en handbrandsläckare. Avståndet till närmsta brandsläckare ska vara högst 25 meter.

6.

Genomföringar ska utföras i samma brandtekniska klass som den byggnadsdel den genombryter.

7.


Rörledningar för vätskor, fjärrvärme/fjärrkyla eller gas får inte gå genom lokalen. Undantaget är vattenledande rör för arkivlokalens uppvärmning eller till arkivlokalens släckningssystem.

8.

Tappkranar och golvbrunnar får inte finnas i lokalen.

9.


Huvudsäkringar, eluttag, ledningar med starkström, mätare och liknande får inte vara placerade i arkivlokalen.

10.


Belysningen ska utgöras av fast monterad lysrörsarmatur med säkerhetsglimtändare eller högfrekvensdon.

11.


Utanför dörr/dörrar ska det finnas en huvudströmbrytare och en kontrollampa för att lokalen ska kunna göras strömlös när den inte används.

12.



Elektrisk arbetsplatsutrustning till exempel kopiatorer, datorer, skrivare och höj- och sänkbara bord får inte finnas i arkivlokalen. I de fall de förekommer ska de vara placerade i ett angränsande rum som ska utgöra en egen brandcell.

13.




Klimatet i arkivlokalen:
- måste anpassas till de lagringsmedia eller det lagringsmedium som arkivhandlingarna/informationen förvaras på,
- ska vara så konstant som möjligt och inte påverkas av utomhusklimatet.

14.


Endast behörig personal ska ha tillträde till arkivlokalen och dörr/-ar ska vara försedda med säkra lås.

15.

Ett skyddsrum som är registrerat som skyddsrum får inte användas som arkivlokal.

Dokumentskåp

Arkivhandlingar kan även förvaras i dokumentskåp med brandteknisk klass EI 120. Om myndigheten kan ange kompenserande åtgärder kan ett dokumentskåp med brandteknisk klass EI 60 ge tillräckligt skydd. Kompenserande åtgärder kan till exempel vara att dokumentskåpet står i en brandcell och att skåpet då, tillsammans med den omgivande lokalen, bildar ett skydd som är likvärdigt med det skydd som en arkivlokal skulle ge. Kontakta Regionarkivet för ytterligare information.

Extra känsliga medier

Vissa medier till exempel fotografier, filmer, ljudkassetter (magnetband för ljud) och mikrofilmer är extra känsliga för påverkan från dammpartiklar, temperatursvängningar och elektromagnetisk strålning. De ska därför förvaras i speciella lokaler som skyddar mot denna.