Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Redogöra för verksamhetens processer i redovisningsplanen

Processer är återkommande arbetsflöden. En process består av en kedja aktiviteter som genomförs när exempelvis ett ärende handläggs, en person anställs eller ett beslut fattas. Processen har en väl definierad start- och slutpunkt.

Redovisningsplanens syfte är att ge en översiktlig bild av myndighetens information genom att beskriva dess verksamhetsområden, processgrupper och processer. Planen ska inte vara alltför detaljerad eftersom den då kräver mycket underhåll och kommer att behöva uppdateras ofta.


Redovisningsplanen skapas genom att myndighetens processer läggs in under de processgrupper där de hör hemma. Processerna ska namnges så att de speglar myndighetens verksamhet. Processerna ska, i likhet med processgrupperna och verksamhetsområdena, namnges med aktiva verb.


Exempel


Tabellen nedan visar hur standardredovisningsplanen kan förhålla sig till en myndighets redovisningsplan.

Standardredovisningsplanen

- Obligatorisk för alla myndigheter


Processer

- definieras av varje myndighet

Verksamhetsområde

Processgrupper

Processer

2. Stödja verksamheten

2.1 Hantera ekonomi

2.1.1 Leda, styra och organisera ekonomifrågor2.1.2 Hantera ekonomiuppföljning2.1.3 Hantera löpande ekonomiredovisning


2.2 Bedriva forskning och utbildning

2.2.1 Driva/delta inom forskning/innovation2.2.2 Hantera forskningsmedel2.2.3 Anordna och hålla utbildningar


2.3 Tillhandahålla försörjningstjänster

2.3.1 Köpa in och beställa varor och tjänster2.3.2 Hantera fastigheter, lokaler och inventarier


I normalfallet delas processgrupperna in i processer, men det är inte obligatoriskt. För små myndigheter kan det vara tillräckligt med verksamhetsområden och processgrupper. I en stor och komplex myndighet kan processerna delas in i delprocesser. Redovisningsplanen får då en fjärde nivå.

 

Exempel

 

Redovisningsplan med delprocesser

Verksamhetsområde

Processgrupp

Process

Delprocess

2. Stödja verksamheten

2.1 Hantera ekonomi

2.1.1 Hantera löpande redovisning

2.1.1.1 Hantera fakturor
2.1.1.2 Hantera bokföring