Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Verksamhet flyttas inom regionen

I enlighet med Riktlinjen för informationshantering och arkiv kan myndigheten, efter samråd med Regionarkivet, besluta om att överlämna handlingar i original till annan myndighet inom Region Stockholm som fortsätter att bedriva verksamheten.

 

Med ett överlämnande menas att beslutanderätten och det juridiska ansvaret för handlingarna övergår till den övertagande myndigheten.

 

Överlämnandet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse och i arkivbeskrivningen. I överenskommelsen ska det tydligt framgå vilka handlingar som överlämnats eller lånats ut. Vid utlån ska det i överenskommelsen även framgå vilken tidsperiod lånet avser och hur handlingarna ska återlämnas. Överenskommelsen bifogas till det samråd som skickas in till Regionarkivet. Se Regionarkivets exempelmall för överenskommelse.