Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Sekretess på patientjournaler

Vid utlämnande av en patientjournal görs alltid en sekretessbedömning innan ett beslut fattas om uppgifter i journalen kan lämnas ut eller inte. Vid bedömningen avgörs om journalen innehåller känsliga uppgifter som kan vara till skada eller men för patienten eller för någon annan person.

  • Räkna alltid med att uppgifter i patientjournaler omfattas av sekretess.


  • Uppgifter i en journal får inte, utan samtycke eller lagstöd, lämnas ut till någon annan än den som journalen gäller.

  • Om en sekretessbedömning visar att uppgifter i en journal inte kan lämnas ut, enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, ska den som begärt ut journalen få ett skriftligt besked. Beställaren kan därefter begära ett myndighetsbeslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol. Information om hur beslutet kan överklagas ska bifogas beslutet. Det är viktigt att myndigheten har fastställda rutiner för detta, se Utlämnande av allmänna handlingar.

 

  • Patientjournaler som är äldre än 70 år omfattas inte av sekretess.