Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Redovisa enligt allmänna arkivschemat

I Sverige har arkiv förtecknats enligt allmänna arkivschemat sedan 1900-talets början. Metoden bygger på en fast struktur där handlingar främst redovisas utifrån sin funktion och inte utifrån verksamhetsområde eller process.

Region Stockholm ska senast den 1 januari 2019 övergå till att redovisa sina arkiv utifrån ett verksamhetsbaserat synsätt. Modellen kallas Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR). Äldre arkiv ska dock förtecknas enligt allmänna arkivschemat.


När man förtecknar arkiv enligt allmänna arkivschemat ska även en arkivbeskrivning Word, 43.5 kB. upprättas. Arkivförteckningen och arkivbeskrivningen utgör tillsammans arkivredovisningen.

 

I samband med att arkiv förtecknas behöver handlingarna ofta ordnas, se avsnittet Pappershandlingar. När ett arkiv ordnas och förtecknas görs ofta flera av de beskrivna momenten 1 - 6 parallellt.

 

Läshänvisningar