Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Leveranser till Regionarkivet

All information som ska bevaras inom Region Stockholm ska slutarkiveras hos Regionarkivet. Detta gäller både den information som lagras analogt (t.ex. på papper) och den som lagras digitalt. Vid leverans övergår arkivansvaret och informationsägarskapet från myndigheten till Regionarkivet. Detta inkluderar framtida förvarings- och förvaltningskostnader.

 

Här finns information om hur leveranser av arkiv till Regionarkivet ska gå till. Det handlar om den lagstiftning och de styrdokument som vi måste följa samt om de processer och rutiner som används inom området.


Sedan många år har Regionarkivet ett e-arkiv för patientjournalsystem. Nu finns ett nytt e-arkiv på plats som även kan hantera administrativ information, t.ex. från ekonomi- och ärendehanteringssystem.