Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Standardredovisningsplanen Region Stockholm

Standardredovisningsplanen beskriver Region Stockholms verksamhetsområden och ligger till grund för en myndighets redovisningsplan. Strukturen är numerisk och det innebär att processgrupperna i kolumn 2 ingår i verksamhetsområdena i kolumn 1.

Standardredovisningsplanens verksamhetsområden delas in i:

  • Styra politiskt (0)
  • Styra och leda verksamheten (1)
  • Stödja verksamheten (2)
  • Kärnverksamheter utifrån regionens uppdrag (3): Bedriva hälso- och sjukvård, Bedriva kollektivtrafik, Främja kultur och Bedriva regional utveckling.


Verksamhetsområde Styra politiskt används endast av förvaltningar som har en politisk nämnd. Områdena Styra och leda verksamheten samt Stödja verksamheten finns hos samtliga myndigheter, och ska därför alltid ingå i redovisningsplanen. Kärnverksamheterna används endast om de ingår i myndighetens uppdrag.


Standardredovisningsplan Region Stockholm LA 2019-0209

Verksamhetsområde

Processgrupp                                                                      

0. Styra politiskt0.1 Bedriva politisk styrning


0.2 Samverka mellan politik och samhälle

1. Styra och leda verksamheten

Alla processgrupper under 1. Styra och leda verksamheten är obligatoriska i redovisningsplanen. Om en processgrupp inte är aktuell hos myndigheten, anges "Används ej" vid processgruppen. 


1.1 Styra verksamheten


1.2 Organisera och utveckla verksamheten


1.3 Granska och genomföra revision


1.4 Samverka på tjänstemannanivå

2. Stödja verksamheten

Alla processgrupper under 2. Stödja verksamheten är obligatoriska i redovisningsplanen. Om en processgrupp inte är aktuell hos myndigheten, anges "Används ej" vid processgruppen.


2.1 Hantera ekonomi


2.2 Bedriva forskning och utbildning


2.3 Tillhandahålla försörjningstjänster


2.4 Hantera information


2.5 Hantera investeringar och anläggningar


2.6 Tillhandahålla IT-stöd


2.7 Hantera juridiska frågor


2.8 Kommunicera


2.9 Bedriva miljöarbete


2.10 Hantera personalfrågor


2.11 Säkerställa social hållbarhet


2.12 Säkerställa säkerhet och krisberedskap


2.13 Upphandla

3. Kärnverksamheter


Kärnverksamhet
Bedriva hälso- och sjukvård

Kärnverksamheter används i de fall myndigheten bedriver sådan verksamhet.

Kärnverksamhet Bedriva kollektivtrafik


Kärnverksamhet
Främja kultur


Kärnverksamhet Bedriva regional utveckling


 

Exempel 1

Danderyds sjukhus kärnverksamhet är att bedriva hälso- och sjukvård. Bedriva hälso- och sjukvård får därmed siffran 3 i sjukhusets redovisningsplan.


Exempel 2

Trafikförvaltningens kärnverksamhet är att bedriva kollektivtrafik. Bedriva kollektivtrafik får därmed siffran 3 i Trafikförvaltningens redovisningsplan.


Det finns myndigheter inom Region Stockholm vars uppgift är att stödja hela regionen i vissa frågor, exempelvis fastighetsförvaltning, kommunikation och personal. Det innebär att de myndigheterna inte kommer att redovisa sin verksamhet som kärnverksamhet i sin redovisningsplan, utan i processerna under verksamhetsområde 2, Stödja verksamheten.


Exempelvis har Regionledningskontoret kommunikation som en av sina uppgifter, vilket redovisas under processgruppen 2.8 Kommunicera.

Processgrupper Standardredovisningsplanen Region Stockholm

De processgrupper som ingår i Standardredovisningsplanen är obligatoriska. Det betyder att processgrupperna ska finnas med i redovisningsplanen även om myndigheten inte har några processer inom processgruppen. Vid processgruppen ska det i så fall stå ”Används ej”. Anledningen till detta är att numreringen på processgrupperna ska vara densamma inom hela regionen.