Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Webbplatser

Information som inkommer till eller upprättas på Region Stockholms webbplatser är allmänna handlingar och omfattas av regelverket för dessa. Detta gäller regionens egna och externa webbplatser samt sociala medier som regionen använder sig av.

Det är viktigt att det finns rutiner så att handlingarna/informationen blir registrerad och kan lämnas ut.

Följande gäller för webbplatser:

  • Information som omfattas av sekretess får inte publiceras på webbplatsen.

 

  • Om information som omfattas av sekretess lämnas på webbplatsen, till exempel via kommentarer från besökare, ska informationen omedelbart avpubliceras.

 

  • Information som omfattas av sekretess eller kan ge upphov till handläggning ska, efter avpublicering, registreras i myndighetens diarium.

 

  • Det ska finnas en förteckning över de webbplatser som myndigheten använder och de webbplatser som myndigheten har stängt.

 

  • Information om myndighetens webbplatser ska beskrivas i informationsredovisningen.

 

  • I bevarande- och gallringsplanen för information på webbplatser framgår om informationen som publicerats på webbplatsen ska bevaras eller gallras.

Användargenererade tjänster på webbplatser

Om någon av regionens webbplatser har användargenererade tjänster där besökaren kan lämna kommentarer, chatta eller liknande är det viktigt att myndigheten regelbundet kontrollerar vad som kommit in/publicerats. Varje myndighet som driver en webbplats eller är aktiv på sociala medier ska därför utse en redaktör som har ansvar för kommunikationen och innehållet.

 

Hur myndigheter inom regionen får använda sociala medier framgår i Region Stockholms riktlinjer för sociala medier.