Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Handläggningstid för samråd är ungefär 4 veckor

Samråd med Regionarkivet

Ett samråd är ett förslag till beslut som fattas av myndigheten och som kan börja tillämpas efter att Regionarkivet tillstyrkt det. Samrådskravet rör ärenden inom samtliga områden som omfattas av Region Stockholms riktlinje för informationshantering och arkiv Pdf, 430.8 kB.. När Regionarkivet bedömer samrådsärenden tar vi ställning till om ärendet är förenligt med tillämpliga lagar, riktlinjen och övriga regler kring arkiv och informationshantering inom Region Stockholm.

Ett samråd med Regionarkivet ska alltid hållas när en myndighet planerar att

  • Förändra sina administrativa rutiner, till exempel att införa VIR, eller digital signering


Såhär går samrådsprocessen till

  • Myndigheten skickar in en framställan med en begäran om exempelvis gallring, som innehåller ett förslag till beslut till Regionarkivet för samråd. Mallar för olika typer av samråd finns längst ner på sidan.


  • Framställan/beslutet ska vara undertecknat av arkivansvarig, eller av den som arkivansvarig delegerat sin rätt att underteckna samrådsärenden till.


  • Eventuella frågor och svar utbyts. Ibland behöver samrådsärendet kompletteras med ytterligare information på begäran av Regionarkivets handläggare.


  • Om Regionarkivet tillstyrker myndighetens framställan så träder beslutet i kraft.


  • Myndigheten kommunicerar sedan beslutet till den övriga myndigheten, som verkställer det inom den egna verksamheten.

Det är myndigheten som initierar samrådet genom att skicka in ett förslag till beslut till Regionarkivet. Beslutet träder i kraft under förutsättning att Regionarkivet tillstyrker myndighetens begäran. 


Såhär använder du samrådsmallarna

  • Välj den mall som matchar det ärende myndigheten ska samråda om.


  • Den blå texten i mallen är avsedd som stöd när du fyller i mallen och kan tas bort när den inte behövs längre.


  • Använd checklistan som ett hjälpmedel för att utreda gallringsärenden så utförligt som möjligt innan samrådet skickas in.