Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Gallring av system

När ett system ska avvecklas behövs ett gallringsbeslut för både systemet och för informationen som skapats i systemet.

Ta fram ett gallringsbeslut vid gallring av system

Processen för att ta fram ett gallringsbeslut är densamma oavsett vad som ska gallras. De mallar och checklistor som används vid en gallringsutredning och -framställan ser dock olika ut för analog och digital information. Längst ner på sidan finns mallar och checklistor för system med digital information.


Även loggar ingår i systemets informationsinnehåll. Beskriv i gallringsutredningen vilka typer av loggar som finns i systemet som ska gallras. För vissa sorters loggar finns det redan gallringsbeslut, exempelvis loggar för elektronisk post och åtkomst- och ändringsloggar i patientjournalsystem.


Ofta omfattar de generella bevarande- och gallringsplanerna informationen i systemet. I dessa fall behövs inget ytterligare beslut för informationen. Kom ihåg att ett gallringsbeslut för systemet ändå måste tas fram.