Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Frågor och svar om beställningar

I vilka fall tar det längre tid att få kopior av handlingen jag beställt?

Vi tar hand om alla beställningar i den ordning som de inkommit. Det är många som beställer handlingar från oss och därför kan det bli en viss väntetid innan vi kan börja söka efter din beställning i arkiven.

 

Allmänna handlingar som innehåller sekretess, som till exempel patientjournaler, ska först sekretessprövas och menbedömas. I vissa fall kan det krävas medgivande eller samtycke från föräldrar eller andra anhöriga, eftersom uppgifter från- eller om dem kan förekomma i journalen. Då kan det ta längre tid att få kopiorna. Så är det ofta när det gäller PBU/BUP-journaler.

 

Allmänna handlingar som inte inehåller sekretessinformation, som till exempel betyg från vårdhögskolor eller personalhandlingar, lämnas ut så fort som möjligt.

Varför behöver jag ange sjukhus/mottagning/vårdverksamhet i beställningen?

Vi kan inte söka i arkivet med enbart namn eller personnummer. Varje vårdverksamhet (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv och vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta.

Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Finns det särskilda krav för att ta del av egen, en släktings eller en annan persons journal?

Du har i de allra flesta fall rätt att ta del av dina egna journaler. Vill du ta del av någon annans journal behövs ett skriftligt samtycke från den personen eftersom sekretessen för patientjournaler gäller i 70 år. Söker du en journal från en avliden släkting behövs i vissa fall ett utdrag ur kyrkoböckerna som visar på ditt släktskap med den avlidne. Ett sådant utdrag beställs hos Riksarkivet Länk till annan webbplats..

Var kan jag hitta uppgift om min blodgrupp?

Moderns blodgrupp finns i de flesta fall i förlossningsjournalen. Blodgruppen tas inte på alla barn vid förlossningen. Man tar endast blodgruppen på barn som av olika orsaker är sjuka eller kan behöva en blodtransfusion.

Har du genomgått en större operation kan uppgift om blodgrupp finnas i operationsjournalen.

Kan ni se om journalen finns hos er om jag ringer under telefontiden?

Nej, under telefontiden har vi tyvärr ingen möjlighet att se om din journal finns hos oss. Det beror på att de flesta journaler som förvaras på Regionarkivet är på papper. De är inte sökbara digitalt.

Kan ni se vilken vårdcentral eller sjukhus jag har varit på med hjälp av mitt personnummer?

Varje vårdverksamhet (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv. Vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Vi måste få veta var du har varit för att kunna söka efter din journal, vi kan inte söka med hjälp av bara ditt personnummer.

Om jag inte kommer ihåg var jag har vårdats någonstans, hur gör jag?

Om du inte kommer ihåg vilken vårdverksamhet du har besökt så kan du begära ett utdrag ur gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Region Stockholm. Registret uppfördes under 1970-talet.

 

Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer. Begäran ska vara undertecknad av dig.


Skicka din begäran till:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm


När du fått hem ditt registerutdrag är du välkommen att göra en ny beställning hos oss på Regionarkivet.

Varför har ni inte alla privata vårdgivares journaler på Regionarkivet?

Vi har inte privata vårdgivares journaler eftersom de ansvarar för sina egna journaler. Privata vårdgivare är enligt lag skyldiga att förvara sina journaler i minst 10 år. Efter 10 år får de gallra sina journaler, de får alltså förstöra dem.

Hur länge finns min patientjournal kvar?

När det gäller vård som drivs av Region Stockholm bevaras en stor del av journaluppgifterna för all framtid. Slutarkiverade patientjournaler inom Stockholms län förvaras på Regionarkivet

Vad innehåller en patientjournal?

En patientjournal innehåller många olika handlingar och uppgifter. De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen (sammanfattningen) och läkaranteckningarna/journaltexten. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

Är du osäker eller vill ha andra handlingar än de som nämns fyll i fältet Övriga upplysningar i din beställning.

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista
 • Ambulansjournal
 • Sjuksköterskans anteckningar

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

Kan jag få journalen/betyget översatt till ett annat språk?

Vi på Regionarkivet har ingen möjlighet att översätta betyg/intyg eller andra originaldokument.

Vad är skillnaden mellan journal från barnavårdscentral och skolhälsovården?

Barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsovård för barn upp till 5 år och är regionernas ansvarsområde. När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från barnavårdscentralen. Skolhälsovården är kommunernas ansvar och information från skolhälsovården finns hos skolsköterskan eller i kommunarkiv.

I journalen från barnavårdscentralen finns bland annat uppgifter om

 • Längd, vikt och huvudomfång (tillväxtkurvor)
 • Utvecklingsbedömningar
 • Synundersökningar
 • Hörselundersökningar
 • Vaccinationer

Vad händer med min patientjournal om en privat vårdgivare upphör?

Om en privat vårdgivares verksamhet upphör fortsätter den privata vårdgivaren att ansvara för förvaring och arkivering av patientjournalerna under den tid de ska finnas tillgängliga, det vill säga i 10 år.

Om den privata vårdgivaren inte har möjlighet att ta hand om de patientjournaler som finns när verksamheten upphör kan vårdgivaren ansöka om ett omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats..

Hur kan jag ta reda på vilket sjukhus jag är född på?

Fram till 1991 kan du oftast få fram sjukhus genom att kontakta Riksarkivet. De har något som heter födelse och dopbok. Start - Riksarkivet Länk till annan webbplats.

Efter 1991 kan man kontakta Skatteverket och begära ut personbevis med kompletterande uppgift för att ta reda på vilket sjukhus. Beställ personbevis | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om tjänsten säkert meddelande

Vilka handlingar kan jag få digitalt med säkert meddelande?

Du kan få journalkopior, betygskopior, kopia på personalhandlingar, kopia på administrativa handlingar och i vissa fall ljud och bild skickade till dig digitalt.

Jag har Frejas BankID, kan jag också beställa digitala kopior med säkert meddelande?

Regionarkivet kan bara skicka digitala kopior till dig som har tillgång till utökat BankID. Vi kan ännu inte skicka digitala kopior till dig som har exempelvis Freja BankID.

Hur vet jag att jag fått digitala journaler med säkert meddelande skickat till mig?

Du får ett e-postmeddelande med information och en länk att klicka på från Regionarkivet Stockholm.

Varför behöver jag uppge mitt personnummer när jag beställer en anhörigs journal med säkert meddelande?

Vi behöver ditt personnummer för att dels kunna bekräfta släktskap, dels för att kunna skicka dina kopior digitalt till dig. Du behöver kunna logga in med ditt BankID.

Jag vill begära ut handlingar anonymt med säkert meddelande, hur gör jag?

Om du vill vara anonym och ta del av handlingar så kan du ringa, skriva eller komma direkt till Regionarkivet i Flemingsberg och begära ut handlingar. Du kan dessvärre inte få digitala handlingarna skickade till dig anonymt eftersom du behöver legitimera dig med BankID.

Jag arbetar för en privat verksamhet eller en annan region, kan jag beställa digitala journalkopior med säkert meddelande?

Regionarkivet har ingen möjlighet att skicka digitala journalkopior till dig som arbetar inom privat vårdverksamhet eller andra regioner än Region Stockholm. Om du vill beställa övriga handlingar som inte omfattas av sekretess så går det bra men då måste du uppge ditt personnummer och ha tillgång till BankID.

Hur sparar jag ner mina digitala kopior från säkert meddelande som jag vill lagra på annan plats?

Du kan ladda ner din fil genom att högerklicka på filnamnet och välj "spara länk som". Välj sedan var du vill spara filen på din dator.

Hittar du inte svaret på din fråga kan vi kontakta dig.

Vill du beställa handlingar eller annan information gör du det via våra e-tjänster.

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast en gång.Senast uppdaterad den