Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Fotograf: Anna Molander

Innovationsfonden beviljade Regionarkivets ansökan

Projektet avser en långsiktig lösning för digital arkivering av Region Stockholms webbplatser. Målet är att implementera en långsiktig lösning för att samla in, bevara och kunna tillgängliggöra regionens webbplatser. För att åstadkomma detta behöver kompetens kring metod för insamling utvecklas inom Regionarkivet.

Syftet är att arkivera användbar information med hjälp av en webbarkiveringsrobot som samlar in webbplatsen så den bibehåller sitt utseende och information i ett format som går att bevara.

 

Innovationsfonden beviljade 300 000 kronor till projektet.

 

Under året ska insamling av ett antal pilotwebbar göras, vilket är av särskild betydelse då flera verksamheter kommer att övergå till Region Stockholms koncerngemensamma webbplats och avveckla sina egna. Projektet med bevarande av webbplatser inom Region Stockholm kommer att fortsätta även framöver.

Senast uppdaterad den