Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nya instruktioner för att arkivera pappershandlingar

Nu finns nya instruktioner för hur du ska göra i ordning handlingar på papper inför arkivering. Instruktionerna avser en särskild för journalhandlingar på papper, Arkivera patientjournaler på papper Pdf, 922.6 kB. och en instruktion för andra bevarandevärda handlingar på papper som protokoll och diarieförda ärenden, Arkivera administrativa handlingar på papper Pdf, 871.2 kB..

Som ett led i att effektivisera Region Stockholms administration och informationshantering får dess myndigheter överlämna sina resterande pappersarkiv till Regionarkivet. För att underlätta för myndigheterna att överlämna sina arkiv för slutarkivering har Regionarkivet förenklat sina krav. Instruktionerna har uppdaterats med information om vad de förenklade kraven innebär.

 

En viktig uppdatering handlar om dispens från plockgallring. Det innebär i praktiken att enstaka handlingar, som enligt gallringsbeslut ska förstöras, inte behöver tas ur en journal/akt på papper som ska överlämnas till Regionarkivet för slutarkivering. Bortrensning av uppenbara kopior och dubbletter ska fortfarande göras.

Senast uppdaterad den